Program przygotowania do zawodu nauczyciela – po reformie

  1. Kształcenie w ramach modułu odbywa się na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
  2. Uczestnik modułu uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu biologia w szkole podstawowej, szkole branżowej I stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum, czego potwierdzeniem jest wpis w suplemencie, który stanowi integralną część dyplomu ukończenia studiów.
  3. Moduł prowadzony jest tylko dla studentów kierunku Biologia na studiach pierwszego i drugiego stopnia i obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne.
  4. Moduł obejmuje 365 godzin zajęć i 25 punktów ECTS na studiach I stopnia
    (Załącznik 1) oraz 280 godzin i 18 punktów ECTS na studiach II stopnia (Załącznik 2).
  5. W celu uzyskania uprawnień nauczycielskich należy ukończyć moduł kształcenia nauczycielskiego na pierwszym i drugim stopniu studiów (łącznie 9 semestrów).

 

Comments are closed.