Zasady udziału w module kształcenia

  1. Przystąpienie do modułu jest dobrowolne.
  2. Rekrutacja do modułu odbywa się na I stopniu studiów poprzez złożenie deklaracji (załącznik nr 4) w sekretariacie Sekcji Dydaktyki Biologii WB.
  3. Kontynuacja realizacji modułu na II stopniu studiów odbywa się poprzez złożenie deklaracji w trakcie rekrutacji na studia II stopnia.
  4. Udział w module rozpoczyna się od drugiego semestru studiów pierwszego stopnia.
  5. Uczestnik modułu zobowiązany jest do uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, które obejmuje program kształcenia nauczycielskiego. Zasady zaliczania przedmiotów reguluje Regulamin Studiów UG oraz przepisy obowiązujące na Wydziale Biologii.
  6. Rezygnacja z uczestnictwa w module może nastąpić za zgodą prodziekana do spraw studenckich i kształcenia. Wniosek o rezygnację z podpisem kierownika Sekcji Dydaktyki Biologii należy złożyć w Dziekanacie. Niedopełnienie formalności skutkuje obowiązkiem zaliczenia zajęć w danym semestrze.

Comments are closed.